Förbundet för Finlädskt Arbete lyfter upp den samhälleliga företagsverksamheten till en europeisk nivå

Förbundet för Finlädskt Arbete lyfter upp den samhälleliga företagsverksamheten till en europeisk nivå

Förbundet för Finländskt Arbete introducerar idag en symbol för samhälls-engagerade företag – ”Ett samhälleligt företag” –märket. Meningen med märket är att det skall befrämja den samhälleliga företagsverksamheten, något man redan i åratal målmedvetet gjort i ett flertal europeiska länder.

Europakomissionen lade i november detta år fram en motion för att utveckla de samhälleligt engagerade företagens verksamhet. Motionen omfattar åtgärder för att utveckla bl.a. finansiering, synlighet och inbördes stöd. Inom EU ser man samhälleliga företag som effektiva vapen mot i synnerhet arbetslösheten,  fattigdomen, marginaliseringen och de nya utmanigarna i samhället. Arbets- och näringsministeriet ocn Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra står för finaniseringen av märkets utvecklingsarbete.

- Vi har fått startfinansiering för utvecklandet av märket och märkets administration har anförtrotts förbundet. Meningen är att befrämja företagandet, skapa nya innovationer och svara på de utmaningar som man i Europa upplever som aktuella. Detta är en utmaning för branschen. Situationen skall analyseras tillsammans med intressegrupperna och myndigheterna under nästa år, konstaterar förbundets verkställande direktör Pekka Tsupari.

Det finns tusentals samhälleliga företag i Finland

De samhälelleliga företagen fungerar på marknaden med en affärstsidé som strävar till att lösa samhälleliga och ekologiska problem samt producera samhällelig välfärd på ett ekonomiskt lönsamt sätt. De samhällsengagerade företagen strävar inte primärt till att maksimera avkastningen till sin ägare utan placerar, i enlighet med sin affärsidé, merparten av sin vinst i verksamhet som befrämjar en samhällelig välfärd. Viktigt är även att visa att affärsverksamheten påverkar samhället positivt och att verksamheten är öppen.

- Samhälleliga företag och deras betydelse identifieras och erkänns inte ännu allmännt fast man uppskattar deras antal till flere tusen. Bland annat kan många inhemska företag inom social- och hälsovården, företag som tar fram verksamhetsmodeller för utvecklandet av landsbygden och lokalsamhället, aktörer inom konst- och kultursektorn samt företag som befrämjar en hållbar miljöutveckling beskrivas som samhälleliga. Vi måste lyfta fram sådana företags inverkan på och betydelse för samhället, säger förbundets utvecklingschef Saila Tykkyläinen.

De samhälleliga företagens ekosystem har börjat utvecklas snabbt i Finland. De fungerande företagen har tillsammans börjat bilda nätverk och bildat en koalition, de Samhälleliga företagen. Man håller på att utveckla modeller för företagsinkubatorer för företagstypen och i början av år 2011 grundades FinSERN, ett forskningsnätverk som samlar studeranden och forskare i den samhälleliga företagsverksamheten. Suomen Yhteiskunnallisten Yritysten yhdistys SYY ry har lanserat ett skolningsprogram för samhälleliga företag och man har kommit lång i utveckladet av en specialfond för finansierandet av en affärsmodell. Det av Förbundet för Finländsk Arbete beviljade märket blir en integrerad del av detta ekosystem.

Ett märke för skapande av samhälleligt väl

Förbundet för Finländsk Arbete började på hösten 2011 tillsammans med de centrala intressegrupperna utveckla ”Ett samhälleligt företag ”–märket och kriterierna för dess beviljande. Att göra märket kännt hjälper de redan eksisterande samhälleliga företagen att känna igen sig själva och göra sin samhälleliga inverkan känd bland konsumenterna och andra intressegrupper. Målsättningen på längre sikt är att främja de samhälleliga företagens ställning som en ny företagstyp och samtidigt öka företagandets dragningskraft.

110 förslag deltog i den öppna planeringstävlingen för ”Ett samhälleligt företag” –märket som arrangerades under hösten. Till vinnare utsågs ett märke planerat av Elina Järvinen och  Harri Hom. Förbundet för Finländskt Arbetes direktion beslöt den 8.12. om märket, kriterierna för dess beviljande samt sammansättningen av den kommission som beviljar märket. Reglementet för märket, ansökningsblanketten, kriterierna för beviljandet samt kommissionens sammansättning finns på addressen www.avainlippu.fi.

De främsta kriterierna för beviljandet av märket är:

* Ett samhälleligt företags främsta uppgift och målsättning är att producera välfärd i samhället.
* Samhälleliga företag använder i enlighet med sin verksamhetsidé största delen av sin vinst till att producera samhällelig välfärd genom att utveckla sin verksamhet eller donera vinsten till välgörande ändamål. Vinstutdelningen till ägarna är begränsad.
* Affärsvarksamheten bör vara öppen och transparent.

Samhälleliga företag känns igen, förutom på sina ovannämnda egenskaper, även på ett eller flere av följande drag; en påvisbar och mätbar samhällelig inverkan, förbättrande av arbetshygien och trivsel i arbetet samt en fast relation till samfunden i företagets omgivning, utvecklandet av den lokala ekonomin och en livskraftig landsbygd, ett speciellt beaktande av personer i en svagare ställning och så vidare.

De första ”Ett samhälleligt företag” –märkena beviljas i början av år 2012.
 

Tilläggsuppgifter: utvecklingschef Saila Tykkyläinen, tel. 050 401 7178, saila.tykkylainen@avainlippu.fi,
Verkställande direktör Pekka Tsupari, tel. 040 570 2021, pekka.tsupari@avainlippu.fi