Ungefär hälften av företagen köper eller säljer arbete via nätet

Ungefär hälften av företagen köper eller säljer arbete via nätet

Företag som verkat mindre än fem år använder internet flitigare oberoende av  bransch.

Företagen nyttjar fortfarande internet rätt så litet som hjälp vid köp och försäljning av arbete. Ändå har ungefär hälften av företagen använt nätet i detta syfte. Företag som verkat i mindre än fem år använder nätet till köp och försäljning av arbetsinsatser flitigare än andra oberoende av bransch. Det är främst kunnande som företaget själv saknar som man skaffar sig via nätet. Arbetsinsatsens förmånlighet är av underordnad betydelse. Mest utnyttjas nätet i marknadsföring, till hemsidor, bloggar och produktpresentation.

Uppgifterna framgår ur Förbundet för Finländskt Arbetes Valborgsundersökning som strävar till att väcka diskussion om det finländska arbetets nya former.

Enligt undersökningen används nätet mer till att erbjuda egna tjänster än till att köpa utomstående arbetsinsatser. Tillväxtföretagen satsar oftare än andra på att sälja sitt eget kunnande. Industrin å sin sida använder nätet mer än andra i sin produkutveckling. Företag som satsar på produktutveckling både säljer och köper arbetsinsatser via internet oftare än andra.

Internet ses som en praktisk och förmånlig metod att sälja och de som använder internet har kunnat öka sin affärsverksamhet.

- Internet har blivit ett arbetsverktyg för föregångsföretagen. Nätet ändrar på arbetssätten och ger företagen konkurrensfördelar. Nätanvändandet och olika sätt att utnyttja nätet ökar hela tiden i företagen. Ett bra exempel är nätgemenskapen ”Nyckelklubben” (Avainklubi) som vi startade kring Valborg i fjol. Våra medlemsföretag och klubbmedlemmar har visat att samarbetet mellan konsumenter och företagen ger fördelar även i produktutvecklingen, säger verkställande direktören för Förbundet för Finländskt Arbete, Pekka Tsupari.

Via internet söker man specialkunnande och utvidgar affärsverksamheten

Största delen av de företag som erbjuder sina tjänster via nätet har erbjudit sin arbetsinsats utryckligen inom landet (80%). Industrin säljer sina arbetsinsatser även utomlands oftare än andra. I övrigt är både  erbjudandet av egna tjänster och köp av utomstående arbetsinsatser övervägande nationellt. Man köper dock mera från utlandet än man säljer till utlandet.

Företagen skaffar kunnande de inte själva har via internet. Som en annan orsak att använda nätet uppger man att internet är praktiskt. Internet ses också som ett snabbt sätt att skaffa utomstående arbetsinsatser. Bara sex procent av de som svarat anger som orsak att insatser man skaffat via internet är kostnadsmässigt förmånligare än de egna.

I företagen upplever man att internet erbjuder en praktisk, snabb och förmånlig möjlighet att erbjuda sina tjänster. Möjligheterna att utvidga affärsverksamheten och öka sin marknadsandel ses även som en betydande orsak.

Änvändandet av internet som arbetsredskap ökar

Majoriteten av de företag som erbjuder arbetsinsatser via nätet är av den åsikten att denna form av marknadsföring av de egna tjänsterna kommer att öka under de närmaste två åren (71%). Utbudet riktar sig till största delen till den inhemska marknaden (77%). Drygt en femtedel (23%) tror sig inom den närmaste framtiden erbjuda sina tjänster utomlands.

De företag som inte använder internet uppger att köpande av arbetsinsatser av utomstående eller säljande av egna arbetsinsatser inte hör till företagets affärsverksamhet.  Av dessa företag trodde en femtedel att köpande via internet och erbjudande av egna arbetsinsatser kommer att öka under de närmaste två åren och främst riktas till den inhemska marknaden.

Undersökningen gjordes i samarbete med Näringslivets Centralförbund EK. Undersökningens målgrupp var Förbundet för Finländskt Arbetes medlemsföretag, EKs medlemsföretag och de av Finlands Nyföretagarcentral SUKs medlemsföretag som verkat mindre än fem år. Undersökningen gjordes med Surveypal undersökningsverktyget under perioden 3.-19.4. och svarsprocenten var 15.

Tilläggsuppgfter:

Förbundet för Finländsskt Arbete
forskningschef Sami Tuurna
0400 802 001, sami.tuurna@avainlipppu.fi

verkställande direktör Pekka Tsupari
049 570 2021, pekka.tsupari@avainlippu.fi
www.avainlippu.fi