Suomalaisen Työn Liiton säännöt

Suomalaisen Työn Liiton säännöt

1 § Liiton nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Työn Liitto. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

Liiton tarkoituksena on

1. parantaa suomalaisten tuotteiden yleisiä kilpailu- ja markkinointiedellytyksiä,
2. suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä kotimaisen tuotannon suosimiseksi ja
3. lisätä suomalaisen työn yleistä arvostamista.

Tarkoituksensa liitto pyrkii toteuttamaan harjoittamalla tiedotus-, tutkimus-, neuvonta-, julkaisu- ja valistustoimintaa sekä muuta samantapaista tarkoitusta vastaavaa toimintaa.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla

suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai muu yhteisö sekä yksityinen Suomen kansalainen.

Liiton jäseneksi pyrkivän tulee osoittaa hakemuksensa liiton johtokunnalle.

Liiton jäsen, joka haluaa liitosta erota, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa eroamisilmoitus on tehty.

Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsoo johtokunta päätöksellään liitosta erotetuksi ja poistaa hänet jäsenluettelosta.

Liiton tarkoitusperien tai hyvien kauppatapojen vastaisiin toimenpiteisiin syyllistynyt liiton jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa liitosta.

3 § Kunniajäsenyys

Liiton kunniajäseneksi voi liiton vuosi- tai vaalikokous kutsua johtokunnan esityksestä yksityisen henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta liittoa tai sen pyrkimyksiä kohtaan.

4 § Jäsenmaksut

Jäsenen tulee liittyessään suorittaa liitolle liittymismaksu, jonka suuruuden liiton vaalikokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Liiton jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vaalikokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5 § Rahastot

Liitto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia.

Liiton toiminnan mahdollisesti tuottama vuosittainen ylijäämä on siirrettävä käyttörahastoon, jonka varoja saadaan käyttää liiton toiminnasta aiheutuvien menojen peittämiseksi.

Liiton vuosikokouksen päätöksellä voidaan liitolle perustaa rahastoja.

Liittokokous voi, ellei lahjoittaja toisin ole määrännyt, päättää rahastojen käytöstä.

6 § Liittokokoukset

Liiton jäsenet kokoontuvat johtokunnan kutsusta vuosittain viimeistään toukokuussa pidettävään vuosikokoukseen ja syys–joulukuussa pidettävään vaalikokoukseen sekä ylimääräiseen liittokokoukseen, kun liiton johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi määrätyn asian käsittelemistä varten, taikka kun määrätyn asian käsittelyä varten ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumista vaaditaan johtokunnalle annetulla kirjelmällä, jonka on allekirjoittanut vähintään 1/20 liiton jäsenistä.

Liittokokouksissa saadaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu liittokokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta.

a.    Vuosikokouksessa on

1. valittava kokouksen puheenjohtaja
2. valittava pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. käsiteltävä johtokunnan kertomus liiton edellisen vuoden toiminnasta ja tehtävä siitä mahdollisesti johtuvat päätökset
5. käsiteltävä tilinpäätös sekä siihen liittyvä tilintarkastajan kertomus
6. vahvistettava tilinpäätös
7. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä liiton johtokunnalle
8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa käsiteltäväksi tuleva johtokunnan toi¬mintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus on lähetettävä liiton jäsenille vähintään 10 päivää ennen vuosikokousta.

b.    Vaalikokouksessa on

1. valittava kokouksen puheenjohtaja
2. valittava pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. vahvistettava valtuuston jäsenten lukumäärä noudattamalla sääntöjen 7 §:n 1. kappaleen määräyksiä.
5. määrättävä valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkiot
6. valittava valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja liiton varapuheenjohtajiksi
7. valittava edellä 4. kohdassa tehdyn päätöksen puitteissa jäsenet valtuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten jäsenten tilalle
8. vahvistettava liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
9. valittava yksi KHT-tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tai KHT-yhteisö
10. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liiton kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Johtokunnan ja valtuuston jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksissa.

Liiton kokouksesta on voimassa mitä yhdistyslain 13 §:n 2. kappaleessa säädetään, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

7 § Liiton valtuusto

Liitolla tulee olla valtuusto, joka käyttää liiton päätösvaltaa, ei kuitenkaan asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat liittokokoukselle tai asioissa, joista liittokokous on tehnyt päätöksen taikka jotka ovat liittokokouksessa vireillä sääntöjen mukaan. Valtuuston muodostavat liiton vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään 15 ja enintään 32 vaalikokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemaa jäsentä, joista vuosittain on kolmasosa erovuorossa. Valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Valtuusto kokoontuu johtokunnan kirjallisesta kutsusta, joka on lähetettävä valtuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä on saapuvilla.
 
Kokouksessa ratkaistaan asiat enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan on valtuuston päätöksenä pidettävä kantaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuston tulee syys-joulukuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessaan

1. määrätä johtokunnan jäsenten palkkiot
2. valita johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 8–12 varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Nämä tulee valita jäsenyhteisöjen, elinkeinoelämän järjestöjen, työnantajien keskusjärjestöjen, palkansaajien keskusjärjestöjen ja valtionhallinnon piiristä, ellei kokous toisin päätä.
3. valita johtokunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; johtokunnan puheenjohtaja tulee valita elinkeinoelämän piiristä valittujen jäsenten keskuudesta
4. vahvistaa liiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

Tämän lisäksi valtuuston tulee

5. käsitellä sellaiset asiat, jotka johtokunta, valtuuston jäsenet tai liiton jäsenet sille esittävät.

8 § Johtokunta

Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu 8-12 varsinaista jäsentä ja kunkin henkilökohtainen varajäsen ja joka valitaan valtuuston varsinaisessa kokouksessa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa ratkaistaan asiat enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan on johtokunnan päätöksenä pidettävä kantaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunnan tehtävänä on ohjata liiton toimintaa. Siinä mielessä johtokunnan tulee näissä säännöissä nimenomaan johtokunnan hoidettaviksi määrättyjen asioiden lisäksi mm.

1. laatia liiton periaatteellinen toimintaohjelma
2. ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja sekä liiton muut johtajat ja määrätä joku näistä toimitusjohtajan sijaiseksi
3. ottaa ja erottaa liiton mahdollisen julkaisun päätoimittaja
4. ratkaista jäsenhakemukset
5. päättää jäsenten erottamisesta
6. valmistella liittokokouksen ja valtuuston käsiteltäviksi tulevat asiat
7. hoitaa ja hallita liiton omaisuutta
8. asettaa avukseen määrättyjen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi katsottuja valiokuntia ja toimikuntia sekä
9. antaa liittokokoukselle kertomus liiton toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.

9 § Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on

1. valmistella ja esitellä johtokunnan kokouksissa esille tulevat asiat
2. johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt
3. antaa liittokokouksissa, valtuustossa ja johtokunnassa lausuntoja käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta
4. huolehtia liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta.  

10 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä sekä ne toimihenkilöt kaksi yhdessä, jotka johtokunta on siihen oikeuttanut.

11 § Liiton tilinpito

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain.

Liiton kirjanpito tositteineen on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi niin ajoissa, että tilinpäätös tilintarkastajan kertomuksineen voidaan lähettää liiton jäsenille tiedoksi vähintään 10 päivää ennen vuosikokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Nämä säännöt voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä, jota on kannattanut kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liittokokouksessa kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Jäsenen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on annettava johtokunnalle, jonka omine lausuntoineen on toimitettava esitys liittokokouksen käsiteltäväksi.

13 § Liiton purkaminen

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä sääntöjen muuttamisesta säädetyssä järjestyksessä. Jälkimmäisessä kokouksessa on päätettävä liiton jäljelle jääneiden varojen luovuttamisesta jollekin sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisen työn yleistä arvostusta.
 

Säännöt merkitty Yhdistysrekisteriin 23.1.1978

11.12.2009